• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Quan hệ đầu tư

Đánh giá của SBS

     Với tư cách là tổ chức tư vấn, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín xin đưa ra đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Lương Tài trong giai đoạn từ năm 2007-2009 dựa trên cơ sở thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hiện nay. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín cho rằng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Lương Tài dự kiến trong giai đoạn 2007-2009 là phù hợp và khả thi nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

     Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sacombank lưu ý rằng những nhận xét của SBS chỉ có giá trị tham khảo cho các nhà đầu tư. SBS khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản cáo bạch này trước khi quyết định đầu tư. Các thông tin trình bày hoặc các nhận định nêu trên không hàm ý SBS bảo đảm giá trị của cổ phiếu và kết quả đầu tư vào cổ phiếu này.