• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Giới thiệu

Quy chế

21 june

QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2017
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ, CÁC CHI NHÁNH, CÁC CÔNG TRƯỜNG THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI (Ban hành kèm theo quyết định số 21/QĐ-hđqt/2017 ngày 01/7/2017).

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY
QUY CHẾ NÀY QUY ĐỊNH NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG, THIẾT LẬP NHỮNG CHUẨN MỰC VỀ HÀNH VI, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY .