• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Tin tức

LUT: Ngày 12/07/2011 cổ phiếu niêm yết bổ sung chính thức giao dịch

21 june

        Căn cứ thông báo số 458/TB-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 29/06/2011 về việc ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần ĐTXD Lương Tài.
Nay công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài trân trọng thông báo như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: LUT
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 9.450.000 cổ phiếu (Chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)
- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 94.500.000.000 đồng (Chín mươi tư tỷ năm trăm triệu đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 15.000.000 cổ phiếu (Mười lăm triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 12/07/2011