• 34 Hoa Đào, Phường 2 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

  • Điện thoại (028) 3899 5936/37/38

Quan hệ đầu tư

Các loại thuế quan

Thuế liên quan đến tổ chức niêm yết chứng khoán
     Theo Công văn 11924-TC/CST về thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết quy định, các tổ chức có chứng khoán được niêm yết lần đầu được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện việc niêm yết. Năm giảm thuế được xác định phù hợp với kỳ tính thuế và thời gian giảm thuế được tính liên tục từ kỳ tính thuế mà tổ chức có chứng khoán được niêm yết. Trường hợp thời gian giảm thuế của năm đầu chưa đủ 12 tháng do thời điểm niêm yết không từ đầu năm thì tổ chức niêm yết được giảm thuế trong kỳ tiếp theo.
     Tuy nhiên, theo Công văn 10997/BTC- CST ngày 08/9/2006 của Bộ Tài Chính thì việc ưu đãi thuế chỉ áp dụng với các tổ chức có chứng khoán niêm yết trước ngày 01/01/2007. Nếu niêm yết sau ngày này thì tổ chức niêm yết sẽ không được hưởng ưu đãi thuế. Chính vì vậy nếu Lutaco dự kiến đăng ký giao dịch năm 2007 thì không nhận được ưu đãi về thuế.

Thuế liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán
     Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán qui định như sau:
     Các tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập: gồm các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, hoạt động kinh doanh trên mọi lĩnh vực (trừ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ) có thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, như doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, tham gia đầu tư chứng khoán. Hoạt động đầu tư chứng khoán của các tổ chức này là hoạt động tài chính, do vậy thu nhập từ đầu tư chứng khoán trong kỳ tính thuế phải gộp chung với thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định chung.